WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Badania naukowe i prace rozwojowe


PO IR: Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2017) [1]

OD 18 WRZEŚNIA 2017 R. DO 18 GRUDNIA 2017 R. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2017). Budżet konkursu wynosi 200 MLN ZŁ. [2]

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 [3].

Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:

  • co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy,

  • co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby
konsorcjantów.

W ramach konkursu środki zostaną podzielone w następujący sposób:

  • 185 748 000 ZŁ – w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie),

  • 14 252 000 ZŁ – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 MLN ZŁ. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 MLN ZŁ.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora [4].

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14142017projekty-aplikacyjne/ [5]

Links:
------
[1] http://www.granty-na-badania.com/2017/06/po-ir-dziaania-41-badania-naukowe-i.html
[2] http://www.granty-na-badania.com/2017/06/po-ir-dziaania-41-badania-naukowe-i.html
[3] https://uokik.gov.pl/download.php?plik=15383
[4] http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_4_1_4_2017/3_rpk_projekty_aplikacyjne.pdf
[5] http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14142017projekty-aplikacyjne/