WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Działalność upowszechniająca naukę 2018 - nabór wniosków


Do 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R. trwa nabór wniosków na Działalność Upowszechniającą Naukę na 2018 r. W ramach naboru wniosków można uzyskać finansowanie zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. [1]

 Zgodnie z informacjami MNiSW w finansowanie Działalności Upowszechniającej Naukę obejmuje:

 • promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą,
 • organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą,
 • upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w  ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych,
 • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
 • utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa,
 • opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych,
 • udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej,
 • udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji,
 • udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma,
 • stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji,
 • digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet,
 • wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu osf.opi.org.pl [2].

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej MNiSW [3].
http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke.html [4]

Links:
------
[1] http://www.granty-na-badania.com/2017/06/dziaalnosc-upowszechniajaca-nauke-nabor.html
[2] https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
[3] http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/
[4] http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke.html