WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Nowe konkursy NCN


Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 14.06.2017 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

SONATA 13 - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS 7 - na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

MAESTRO 9 - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

HARMONIA 9 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

Nowością w ogłoszonych konkursach jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikami projektów SONATA, SONATA BIS i MAESTRO.

W ramach procedury składania wniosków o finansowanie projektów badawczych, wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w Narodowym Centrum Nauki, wnioskodawca zobowiązany jest do:

- dokonania rejestracji w systemie OSF (Obsługa StrumieniFinansowania), jako redaktor wniosku (www.osf.opi.org.pl [1]);

- wypełnienia odpowiedniego typu wniosku znajdującego się w systemie OSF(przygotowany w języku polskim i angielskim);

- wysłania drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu OSFkompletnego wniosku z niezbędnymi załącznikami wraz Z PODPISANYM PRZEZ JM REKTORA KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub skanem tego dokumentu podpisanym odręcznie.

Wydruk z systemu OSF w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę, należy przekazać do Działu Nauki w 1egz. w celu weryfikacji i uzyskania podpisu Rektora. PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU DO DZIAŁU NAUKI NIEZBĘDNE JEST UZYSKANIE AKCEPTACJI KIEROWNIKA JEDNOSTKI PODSTAWOWEJ.

WNIOSKI W KONKURSACH SĄ SKŁADANE WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ PRZEZ SYSTEM OSF. [2]

Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest
obowiązkiem wnioskodawcy. 

Konkursy trwają do 15 września 2017 r.

Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH PROSZĘ O SKŁADANIE WNIOSKÓW W DZIALE NAUKI W TERMINIE DO 8 WRZEŚNIA  2017 R.

Na stronie internetowej Działu Nauki (ścieżka dostępu: OrganizacjaUczelni/Dział Nauki/aktualności – informacja uzupełniająca) zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej do wykorzystania przy
wypełnianiu wniosku. Proszę również o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o kalkulowaniu kosztów w projektach badawczych (załącznik nr 5 dokumentacji konkursowej.

Pełny tekst ogłoszeń konkursowych znajduje się na stronie www.ncn.gov.pl [3]

Zachęcam wszystkich pracowników Wydziału do wzięcia udziału w niniejszej edycji konkursowej.

Links:
------
[1] http://www.osf.opi.org.pl
[2]
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie
[3] http://www.ncn.gov.pl