WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

NAWA: Program im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe


Do 31 MAJA 2018 R. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Budżet programu wynosi 19,8 MLN ZŁ.

Zgodnie z informacjami organizatorów o udział w programie mogą ubiegać się naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w polskich uczelniach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183) lub jednostkach naukowych, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-f ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz.87).

W konkursie mogą brać udział naukowcy reprezentujący dowolną dziedzinę nauki. Organizatorzy nie wprowadzili także ograniczeń w odniesieniu do krajów docelowych wyjazdu. Wyjazd może trwać od 3 do 12 miesięcy.

W ramach stypendium pokrywane są następujące wydatki:

  • koszty utrzymania w wysokości 12 000 ZŁ MIESIĘCZNIE (w przypadku wyjazdu do krajów OECD,a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER) albo 8 000 ZŁ MIESIĘCZNIE (w przypadku pozostałych krajów) – na każdy miesiąc pobytu Beneficjenta w zagranicznym ośrodku goszczącym. Kwota kosztów utrzymania Beneficjenta może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździe uczestniczy jego małżonek – o 2 000 ZŁ MIESIĘCZNIE na każdy miesiąc pobytu małżonka Beneficjenta w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się ośrodek goszczący, o ile małżonek nie podejmie zatrudnienia w kraju pobytu w trakcie trwania stypendium (przezco rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej). Kwota ta może zostać powiększona także, jeżeli w wyjeździe uczestniczą niepełnoletnie dzieci Beneficjenta – o 1 000 ZŁ MIESIĘCZNIE na każdy miesiąc pobytu każdego niepełnoletniego dziecka Beneficjenta w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się ośrodek goszczący;
  • jednorazowy dodatek mobilnościowy, o który podwyższona jest kwota, wynoszący: w przypadku wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących 7 000 ZŁ, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Beneficjent i dodatkowo o 2 000 ZŁ na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Beneficjenta; w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich ośrodków goszczących 12 000 ZŁ, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Beneficjent i dodatkowo o 5 000 ZŁ na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Beneficjenta;
  • jeżeli Beneficjent posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i w wyjeździe nie towarzyszy mu małżonek, kwoty, o których mowa w lit. a i b mogą zostać zwiększone – na takich zasadach jakby uczestniczył w nich małżonek – w przypadku uczestniczenia w wyjeździe opiekuna Beneficjenta.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora [3].
https://nawa.gov.pl/images/Regulamin-BEKKER.pdf

Strona internetowa programu im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe [4]
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Links:
------
[1] http://www.granty-na-badania.com/2018/04/nawa-program-im-bekkera-na-zagraniczne.html
[2] https://www.granty-na-badania.com/2018/04/nawa-program-im-bekkera-na-zagraniczne.html
[3] https://nawa.gov.pl/images/Regulamin-BEKKER.pdf
[4] https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera