WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Dr hab. inż. Krzysztof Nadolny uzyskał nominację profesorską


Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych dr. hab. inż. Krzysztofowi Nadolnemu z Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

Prof. dr hab. inż Krzysztof Nadolny jest związany z Politechniką Koszalińską od 1996 roku, kiedy to podjął studia jednolite magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W 2001 r. obronił tytuł magistra inżyniera tego kierunku. Pełnił już wtedy od roku obowiązki asystenta stażysty w Katedrze Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego, z którą związał całą dalszą karierę zawodową. W tym samym roku podjął studia doktoranckie, a opiekunem naukowym i przyszłym promotorem pracy doktorskiej został prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta.

W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn nadany przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej za pracę doktorską na temat: „Badania efektywności procesu jednoprzejściowego szlifowania otworów ściernicami o strefowo zróżnicowanej budowie”, którą obronił z wyróżnieniem. W 2013 roku uzyskał przed tą samą radą naukową stopień doktora habilitowanego za pracę pod tytułem: „Podstawy budowy i eksploatacji modyfikowanych ściernic z ziarnami mikrokrystalicznego korundu spiekanego w procesach szlifowania otworów”. Od 2019 roku pełni obowiązki kierownika Katedry Inżynierii Produkcji.

Jego zainteresowania naukowe skupiają na problemach związanych z obróbką ubytkową, w szczególności obróbką ścierną, narzędziami obróbkowymi, oceną efektywności, monitorowaniem i diagnostyką procesów, a także oceną jakości powierzchni i zagadnieniami tribologicznymi.

Brał udział w realizacji 2 międzynarodowych oraz 3 krajowych projektów badawczych z tego zakresu. Opublikował ogółem ponad 240 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Jest autorem i współautorem 6 monografii (w tym 2 wydanych przez Polską Akademię Nauk, oddział w Poznaniu) oraz 13 patentów krajowych. Wypromował dwóch doktorów (w tym jednego w roli promotora pomocniczego) oraz opiekuje się kolejnymi czterema doktorantami.

W ramach działalności dydaktycznej i organizacyjnej zaangażował się on m.in. w utworzenie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, który jest prowadzony od roku akademickiego 2012/2013 na pierwszym stopniu, a od roku akademickiego 2017/2018 również w formie studiów magisterskich. Aktualnie przewodniczy pracom Rady Programowej tego kierunku.

Zdjęcie: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska