WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Aktualne informacje dotyczące konkursów na projekty badawcze


V konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Nauki zapraszają naukowców i przedsiębiorców do składania wniosków w piątym konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Środki przewidziane na wsparcie rozwoju technologii opartych na wynikach badań podstawowych wynoszą tym razem 30 mln zł. Projekty będą w całości finansowane przez NCBR.

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach
od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (do godz. 16:00) z podziałem na rundy:

  • runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,

  • runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00).

Za przedsięwzięciem TANGO stoi idea budowania mostów między badaniami podstawowymi a ich praktycznym wykorzystaniem. Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wychodzą naprzeciw innowatorom, których badania podstawowe – a więc eksperymentalne lub teoretyczne prace prowadzone przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów – mają zarazem znaczący potencjał wdrożeniowy.

Adresatami piątego konkursu TANGO są jednostki naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe prowadzące prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki. Nie ma w nim ograniczeń tematycznych.

Przewidziane są trzy ścieżki aplikowania (A, B, C), w zależności od stopnia zaawansowania badań w projekcie bazowym.

Projekt bazowy to projekt badawczy obejmujący badania podstawowe. W zbiorze konkursów, z których mogą pochodzić projekty bazowe w Ścieżce A oraz C, znajdują się wszystkie konkursy krajowe oraz międzynarodowe Narodowego Centrum Nauki, z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA. Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce B jest natomiast projekt sfinansowany wcześniej w ramach I, II, III lub IV (tylko Ścieżka A) konkursu TANGO.

Różnice w poszczególnych ścieżkach dotyczą też m.in. celu, adresatów i zakresu finansowanych prac:

  • Ścieżka A – celem jest znalezienie partnera gospodarczego zainteresowanego współpracą przy dalszej realizacji projektu w ramach Ścieżki B. Wnioskodawcami mogą być w tym przypadku jednostki naukowe. Dofinansowanie – maksymalnie 250 tys. zł na projekt – obejmuje prace koncepcyjne oraz badawczo-rozwojowe. Budżet przewidziany na tę ścieżkę to 6 mln zł.

  • Ścieżka B – adresowana jest do podmiotów, które już pozyskały partnera gospodarczego w ramach TANGO. Wnioski mogą składać konsorcja jednostek naukowych oraz przedsiębiorców z jednostką naukową jako liderem konsorcjum. Dofinansowanie – maksymalnie 3 mln zł – obejmuje badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Budżet przewidziany na tę ścieżkę to 6 mln zł.

  • Ścieżka C – stworzona z myślą o podmiotach, które pozyskały partnera gospodarczego poza TANGO. Wnioskodawcami mogą być konsorcja jednostek naukowych (lider) oraz przedsiębiorców. Dofinansowanie – maksymalnie 3 mln zł – obejmuje badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz element koncepcyjny. Budżet przewidziany na tę ścieżkę to 18 mln zł.

W przypadku Ścieżki B oraz C warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu.

Zgodnie z celami programu, na etapie oceny merytorycznej eksperci będą oceniać projekty m.in. przez pryzmat zapotrzebowania rynkowego oraz opłacalności wdrożenia rezultatów. Istotne są także takie kryteria, jak cel projektu oraz prawa własności intelektualnej, potencjał do realizacji planowanego przedsięwzięcia czy nowość i konkurencyjność jego rezultatów.

Dokumentacja konkursowa

 

X Konkurs POLLUX

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2021. W ramach tego konkursu, w obszarze „Industrial and Service Transformation” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2021. Poza konkursem CORE 2021 nie jest przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów polsko-luksemburskich.

Program dedykowany jest dla organizacji badawczych, przedsiębiorstw oraz grup podmiotów (w skład których wchodzi co najmniej jedna organizacja badawcza oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo).
Obszar „Industrial and Service Transformation” obejmuje następujące zagadnienia:

·        Trusted data-driven economy and critical systems

o   Security and cybersecurity, reliability and trust

o   Cyber-physical systems

·        Future computer & communication systems

·        Autonomous and intelligent systems and robotics for earth and space

·        Fintech/RegTech and transformative applications of distributed ledger technologies

·        Fundamental tools and data-driven modelling and simulation 

Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR - https://grants.fnr.lu 

Dokumenty konkursowe CORE 2021, pozostałe dokumenty konkursowe oraz dodatkowe informacje o konkursie dostępne są na stronie FNR: http://fnr.lu/funding-instruments/core. Dokumenty konkursowe dla polskich wnioskodawców będą dostępne w styczniu 2021 r. na stronie NCBR.

 

Konkursu nr 3/SZAFIR/2021

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR”.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 15.02.2021 r., od godz. 9.00 do 19.03.2021 r., do godz. 16.00, pod adresem https://osf.opi.org.pl
Dokumentacja konkursowa

 

WIADOMOŚCI:

Program Ramowy Horyzont Europa

Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczyna się nowy Program Ramowy Horyzont Europa. Funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do HE będzie sprawowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą Europejską w sprawie programu Horyzont Europa. Program wspierający badania naukowe i innowacje będzie dysponował budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021–2027.

Więcej informacji na stronie KRK Projektów badawczych UE oraz Komisji europejskiej.

W kolejnym programie ramowym Horyzont Europa zaplanowanym na lata 2021-2027, istotne miejsce zajmuje III filar: Innowacyjna Europa, którego częścią jest Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). W związku z tym biuro Business & Science Poland/NCBR we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje spotkanie informacyjne na temat działalności EIT. Webinarium pt. „The European Institute of Innovation and Technology (EIT): Knowledge and Innovation Communities and HUBs”, odbędzie się 15 stycznia 2021 r. w godz. 10:00-13:15.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z bieżącą działalnością Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w Europie i w Polsce. Przedstawione zostaną również możliwości współpracy w ramach EIT pomiędzy różnymi podmiotami w obszarze badań, biznesu i edukacji.

Spotkanie otworzą: Ewa Kocińska-Lange, Dyrektor Business and Science Poland/NCBR, Mateusz Gaczyński, z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, MNiSW oraz Ádám Rottenbacher, EIT Head of Director’s Office. Prelegentami będą polscy przedstawiciele wspólnot wiedzy i innowacji EIT. Będzie również możliwość zadawania pytań oraz dyskusji.

Organizatorzy zapraszają wszystkich przedstawicieli biznesu, edukacji oraz nauki do wzięcia udziału w wydarzeniu -  AGENDA

Pierwsza część spotkania odbędzie się w języku angielskim, druga część spotkania w języku polskim.

Rejestracja jest otwarta do 13 stycznia 2021 r., link do rejestracji:  https://ncbr.clickmeeting.com/webinar-on-the-eit-kics-for-poland/register

Więcej informacji na stronie:  www.kpk.gov.pl/webinarium-na-temat-eit-w-programie-horyzont-europa

 

Szybka Ścieżka

Już w pierwszym kwartale bieżącego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) planuje ogłosić kolejny konkurs „Szybka Ścieżka”. Nie będzie w nim ograniczeń tematycznych, a na dofinansowanie innowacyjnych projektów zgłaszanych przez przedsiębiorców i naukowców przewidziano około 300 mln zł.

Więcej informacji o konkursach w ramach Szybkiej Ścieżki https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/duzy-ruch-na-szybkiej-sciezce-ncbr-66247/