WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Rada Wydziału


Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej jest  organem kolegialnym Uczelni, który zajmuje się najważniejszymi sprawami Wydziału. Na posiedzeniach RW podejmowane są decyzje w takich sprawach jak: tok studiów, kierunki działań Wydziału Mechaninczego, plany studiów i programy nauczania, rozwój naukowo-badawczy oraz kontrola jakości kształcenia.

Do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej należy w szczególności:

  1.  ustalanie ogólnych kierunków działalności podstawowej jednostki organizacyjnej,
  2. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat Uczelni, planów i programów studiów,
  3. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat Uczelni, planów i programów studiówdoktoranckich,
  4. uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat Uczelni, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
  5. uchwalanie planu finansowo-rzeczowego jednostki do wysokości wyznaczonej uchwałami senatu,
  6. uchwalanie strategii rozwoju jednostki zgodnej ze strategią rozwoju Uczelni.

Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może powoływać komisje stałe i doraźne oraz określać ich skład i zadania.

Wydział Mechaniczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (od 1987 roku) oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (od roku 2000), a także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza (od roku 2009).