WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel


Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia - strategia wydziału

Obszar 1. Zasady tworzenie i doskonalenie programów i efektów kształcenia na określonym kierunku studiów,
                   poziomie i profilu kształcenia.

Obszar 2. Ocena osiąganych przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych efektów kształcenia
                   oraz ich dokumentowanie;

Obszar 3. Zasady określania i weryfikacji efektów kształcenia na praktykach studenckich

Obszar 4. Zasady wspierania dydaktycznego, naukowego i materialnego studentów, doktorantów i słuchaczy studiów
                   podyplomowych.

Obszar 5. Zasady rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia i studia
                   podyplomowe.

5.1. Procedura rekrutacji na studia I i II stopnia

5.2. Procedura rekrutacji na studia III stopnia

5.3. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe

5.4. Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Obszar 6. Zasady doskonalenia kadry dydaktycznej.

Obszar 7. Zasady procesu dyplomowania.

Obszar 8. Zasady weryfikacji i doskonalenie zasobów materialnych Jednostki.

Obszar 9. Zasady weryfikacji poziomu naukowego jednostek wydziałowych.

Obszar 10. Zasady zlecania, weryfikacji i realizacji zajęć dydaktycznych.

Obszar 11. Zasady upubliczniania informacji o programach kształcenia.

Obszar 12. Zasady polityki finansowej Jednostki.

Obszar 13. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów.

Obszar 14. Ewaluacja działalności dydaktycznej Jednostki.