WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Technika Rolnicza i Leśna


Kształcenie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i projektowaniem w sferze agroprocesów i bioenergii. Studenci nabywają podstawowe umiejętności z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. W zależności od wybranej specjalności studenci zdobywają wiedze w zakresie produkcji rolniczej, przechowalnictwa i przetwórstwa produktów spożywczych, przetwarzania biomasy na cele energetyczne. Nabywają umiejętności projektowania procesów technologicznych, organizacji i prowadzenia badań w zakresie: produkcji roślinnej i zwierzęcej, energii odnawialnej oraz przetwórstwa spożywczego.

Absolwenci kierunku Technika Rolnicza i Leśna znajdują zatrudnienie w szeroko rozumianym obszarze produkcji i przetwórstwa żywności oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Pracują w firmach produkujących i dostarczających środki produkcji na potrzeby małej energetyki i gospodarki żywnościowej, firmach konsultingowych oraz w instytucjach rządowych i regionalnych, których zakres działalności nie tylko dotyczy rolnictwa ale również szkół i urzędów.

 

 

  • Program kształcenia - TRiL I stopień
  • Program studiów - modułowe efekty kształcenia - I stopień
  • Program studiów - siatka studiów (I stopień - stacjonarne)
  • Program studiów - siatka studiów (I stopień - niestacjonarne) 

 

specjalność: Bioinżynieria rolno-spożywcza

Jest to nowa specjalność studiów, która w unikalny i zrównoważony sposób łączy studia przyrodnicze z elementami studiów technicznych. Charakteryzuje ją kompleksowe podejście do produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przetwórstwa płodów rolnych. Zakres i tematyka proponowanych zajęć dostosowana jest do aktualnej sytuacji w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem jego subwencjonowania. Absolwenci Bioinżynierii Rolno-Spożywczej posiadają wiedzę oraz umiejętności w zakresie technologii produkcji rolno-spożywczej, techniki rolniczej, odnawialnych źródeł energii oraz agroturystyki, praktycznego przygotowania do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Są w pełni przygotowani do podjęcia pracy w usługach i doradztwie rolniczym, zarządzaniu i kontroli produkcją rolniczą.

specjalność: Odnawialne Źródła Energii

Studenci tej specjalności mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności inżynierskich z zakresu: technologii produkcji roślin energetycznych i pozyskania energii z biomasy, energii wiatrowej i fotowoltaiki, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła i energii geotermalnej, produkcji energii z odpadów organicznych, gospodarki energetycznej, produkcji biomasy energetycznej i jej wykorzystanie w konwersji energii, projektowania procesów technologicznych i eksploatacji urządzeń służących do wykorzystania odnawialnych źródeł  energii.

specjalność: Inżynieria przetwórstwa spożywczego

Studenci tej specjalności studenci mają możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do kierowania produkcją w zakładach przetwórstwa spożywczego, wdrażania systemów jakości i bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego produkcji żywności. Są również przygotowani do prowadzenia własnych zakładów przetwórczych.

specjalność: Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego

Specjalność ta powstała w celu przygotowania kadr do prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Połączenie wykształcenia politechnicznego z naukami przyrodniczymi i ekonomicznymi umożliwia absolwentom podjęcie pracy w takich dziedzinach jak np.: energetyka odnawialna, rachunkowość rolnicza, produkcja ekologicznej żywności, obrót maszynami rolniczymi i środkami produkcji.

specjalność: Inżynieria i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie

Studia na tej specjalności przygotowują do pracy w sektorze obsługującym rolnictwo pod względem technicznym, organizacyjnym i handlowym z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć informatyki i automatyki. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do wdrażania i obsługi nowoczesnych form mechanizacji w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

specjalność: Kształtowanie i ochrona agroekosystemów

Specjalność ta ukierunkowana jest na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej. Główny nacisk położony jest na kształcenie w kierunku projektowania nowoczesnych technologii rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem bezorkowych systemów uprawy roli oraz rolnictwa zrównoważonego. Interdyscyplinarny charakter zdobytego wykształcenia umożliwia absolwentom pracę w różnych gałęziach produkcji, a w szczególności tych, które zrealizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia techniczne.