WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest nowoczesnym, interdyscyplinarnym, popularnym w świecie (w Polsce utworzonym dopiero w 1998 r.), kierunkiem menedżerskim. Kierunek ten umożliwia kształcenie specjalistów nowego typu, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. 

Zasadniczym celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie inżyniera dla potrzeb przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej, który potrafiłby łączyć wiedzę inżynierską z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Kierunek ten uznaje się za najbardziej uniwersalny pod względem możliwości rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej. 

Studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera – specjalisty od zarządzania i działalności inżynierskiej, zwłaszcza w zakresie logistyki i wykorzystywania technik komputerowych do zarządzania produkcją i usługami. 

 

 

  • Program kształcenia - ZiIP I stopień
  • Program studiów - modułowe efekty kształcenia
  • Program studiów - siatka studiów - (I stopień - stacjonarne)
  • Program studiów - siatka studiów - (I stopień - niestacjonarne)

 

specjalność: Menadżer produktu

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do zarządzania całym cyklem życia produktu, począwszy od kreowania charakterystyki innowacyjnego produktu, poprzez zarządzanie jego rozwojem i wdrożeniem do produkcji, wprowadzeniem i utrzymaniem na rynku aż do jego wycofania i recyklingu. Takie działania są niezbędne dla każdego przedsiębiorstwa w celu zapewniania jego konkurencyjności na rynku. Podczas nauki studenci zdobywają wiedzą z zakresu: zarządzania produktem, podstaw projektowania innowacji, modelowania w technice, zarządzania projektami rozwoju produktu oraz marketingu strategicznego.

specjalność: Techniki komputerowe w inżynierii produkcji

Studenci tej specjalności kształcą się w zakresie zintegrowanego modelowania, projektowania i wytwarzania wyrobów z użyciem nowoczesnych systemów komputerowych klasy CAD/CAM/CAE oraz systemów klasy ERP. Absolwenci tej specjalności posiadają nowoczesną i kompleksową wiedzę z zakresu metod innowacyjnego opracowania wyrobu, programowania maszyn i urządzeń technologicznych oraz organizacyjnego przygotowania produkcji.

specjalność: Logistyka procesów wytwórczych

Specjalność „Logistyka procesów wytwórczych" ma charakter interdyscyplinarny i łączy przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny z przygotowaniem w zakresie zarządzania, ekonomii oraz informatyki, niezbędne dla sterowania procesami przepływu zasobów materialnych w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi. Przedmiotem studiów są zagadnienia z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, gospodarki zapasami, organizacji magazynów, gospodarki opakowaniami i recyklingu, a także transport i spedycja.